Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport  Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director în următoarele instituţii:

 • Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Boris Cazacu”, oraș Nisporeni
 • Instituţia Publică Gimnaziul ,,Valeru Bulicanu” , Boldurești
 • Instituţia Publică Gimnaziul Bălănești
 • Instituţia Publică Gimnaziul Cristești
 • Instituţia Publică Gimnaziul ,,Alexandru cel Bun”, Vărzărești
 • Instituția Publică Gimnaziul – grădiniță Valea Trestieni
 • Instituţia Publică Gimnaziul Seliște

La concurs  poate participa orice persoană care întruneşte următoarele criterii:

 • este cetăţean al Republicii Moldova;
 • deţine diplomă de studii superioare universitare;
 • a activat în domeniul didactic cel puţi 3 ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaşte limba română;
 • este apt din punct de vedere medical (psihic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1), lit. (i), (m) şi (n) din Codul muncii.

 Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de oganizare și desfășurare a concursului;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al regulamentului de organizare și desfășurare a concursului;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Regulamentul poate fi accesat pe linkul:   https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120591&lang=ro#  

 Informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului veţi obţine la numărul de telefon: 0264-2-39-76.

            Persoanele interesate pot depune dosarelele la sediul DÎTS Nisporeni, pe adresa or. Nisporeni , str. Ioan Vodă nr. 2 et. 3.

Data limită de depunere a dosarelor la concurs  16 august 2021, ora 17.00