CONCURS

                                                                      

Direcţia Învăţământ Tineret şi Soprt Nisporeni, anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice  vacante –  specialist în Secția Politici Educaționale și Management

 

Cerinţe specifice:

– studii  superioare pedagogice;

– abilități de utilizare a calculatorului;

 

Condiții  de participare la  concurs:

 

 deține cetăţenia Republicii Moldova;

– studii superioare;

– la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;

– cunoaşterea limbii de stat;

– este apt din punct de vedere medical pentru exercitatea funcţiei;

– nu are antecedente penale;

– nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86, alin. (1), lit. I), m), şi n) din Codul Muncii.

 

Candidaţii, în termenul indicat mai jos, depun personal dosarul de concurs, care conţine:

–   formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;

–   copia buletinului de identitate;

–   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

– documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

– certificatul medical;

– cazierul judiciar.

– documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Persoanele interesate pot depune  dosarele la sediul DÎTS Nisporeni, pe adresa or. Nisporeni, str. Ioan Vodă nr. 2, et.3.

 

Data limită de depunere a dosarul la concurs 14 august 2023, ora 16.00

 

Informaţii suplimentare la  telefon: (0 264) 2-39-76.

Persoană responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare – Viorica Botescu