Direcția Învățământ Tineret și Sport Nisporeni anunță concurs pentru funcţia vacantă de specialist coordonator – metodist, în Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă.

 

La concurs pot participa persoanele:

 • care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • dețin studii superioare ( studii în domeniul pedagogic);
 • cunosc actelor normative de specialitate;
 • cunosc şi utilizează calculatorul.

 

Se depun următoarele acte:

 • Cererea de angajare/formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă și/ sau a actelor ce atestă vechimea în muncă; ;
 • certificatul medical pentru angajarea în câmpul muncii;
 • cazierul judiciar.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 Actele pot fi depuse până la data de 02.02.2024, ora 16.00,  la adresa or.

Nisporeni, str. Ioan Vodă, nr.2, et. 3, bir. 304. Telefon de contact: 026423796.