Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de director în următoarele instituţii:

Instituţia Publică Gimnaziul Seliște

Instituţia Publică Gimnaziul Cristești

Instituţia Publică Gimnaziul Bolțun

Instituția Publică Școala Primară – Grădiniță Băcșeni

Instituţia Publică Școala Primară – Grădiniță Găureni

La concurs  poate participa orice persoană care întruneşte următoarele criterii:

  • este cetăţean al Republicii Moldova;
  • deţine diplomă de studii superioare universitare;
  • a activat în domeniul didactic cel puţi 3 ani;
  • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
  • cunoaşte limba română;
  • este apt din punct de vedere medical (psihic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
  • nu are antecedente penale;
  • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1), lit. g), r) şi 301 alin. (1) lit. a), b) din Codul muncii sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

 

 Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de oganizare și desfășurare a concursului;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8)Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe propria răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

 

Informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului veţi obţine la numărul de telefon: 0264-2-39-76.

Persoanele interesate pot depune dosarelele la sediul DÎTS Nisporeni, pe adresa or. Nisporeni , str. Ioan Vodă nr. 2 et. 3.

 

Data limită de depunere a dosarelor la concurs  24 octombrie 2022, ora 17.00