CONCURS

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de director in următoarele instituţii:

Instituţia Publică Gimnaziul Vînători;

Instituţia Publică Gimnaziul ,,Valeriu Dumbravă”, Ciorești;

Instituţia Publică Școala Primară- Grădiniță Băcșeni.

La concurs  poate participa orice persoană care întruneşte următoarele criterii:

  • este cetăţean al Republicii Moldova;
  • deţine diplomă de studii superioare universitare;
  • a activat în domeniul didactic cel puţi 3 ani;
  • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
  • cunoaşte limba română;
  • este apt din punct de vedere medical (psihic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
  • nu are antecedente penale;
  • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1), lit. (i), (m) şi (n) din Codul muncii.

 

 Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

8) proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului. Pentru concursurile anunțate în ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani începând cu 1 ianuarie a următorului an.

 

Informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului veţi obţine la numărul de telefon: 0264-2-39-76.

Persoanele interesate pot depune dosarelele la sediul DÎTS Nisporeni, pe adresa or. Nisporeni , str. Ioan Vodă nr. 2 et. 3.

 

Data limită de depunere a dosarelor la concurs  02 octombriee 2023, ora 16.00