Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs  pentru ocuparea funcției vacante de director în următoarele instituţii:

 • Instituţia Publică Școala Primară- Grădiniță Găureni
 • Instituţia Publică Școala Primară- Grădiniță Băcșeni
 • Centrul de Creație al Copiilor Nisporeni

La concurs  poate participa orice persoană care întruneşte următoarele criterii:

 • este cetăţean al Republicii Moldova;
 • deţine diplomă de studii superioare universitare;
 • a activat în domeniul didactic cel puţin 3 ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaşte limba română;
 • este apt din punct de vedere medical (psihic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86, alin. (1), lit. (i), (m) şi (n) din Codul muncii.

 

       Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 

1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de oganizare și desfășurare al concursului;

2) copia actului de identitate;

3) copia/copiile actului/actelor de studii;

4) copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la Regulamentul de organizare și desfășurare al concursului;

6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

8) proiectul planului de dezvoltare al instituției pentru cinci ani sau declarația pe propria rșspundere.

 

Informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului veţi obţine la numărul de telefon: 0264-2-39-76.

Persoanele interesate pot depune dosarelele la sediul DÎTS Nisporeni, pe adresa or. Nisporeni , str. Ioan Vodă nr. 2 et. 3, biroul 304.

 

Data limită de depunere a dosarelor la concurs  29 aprilie 2024, ora 16.00